Algemene Verhuurvoorwaarden Hey Ho B.V.

Algemene voorwaarden van Hey Ho B.V., gedeponeerd bij de KvK te ‘s-Hertogenbosch onder nummer 76536432 Versie 1.001

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1 In deze algemene verhuurvoorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze, indien en voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis:

 1. Verhuurvoorwaarden: de onderhavige algemene verhuurvoorwaarden van HeyHo.
 2. HeyHo: Hey Ho B.V., tevens handelend onder de naam HeyHo (www.heyho.nl), gevestigd en kantoorhoudende te (5222 AE) ‘s-Hertogenbosch aan het adres Veemarktkade 8 - 1108, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK nummer 76536432 (BTW-nummer: 8606.63.553). HeyHo treedt op als verhuurder.
 3. Huurder: elke natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, elke natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en elke rechtspersoon of andere rechtsvorm die tot HeyHo in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met HeyHo gesloten Overeenkomst. Met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening Huurobjecten worden gehuurd.
 4. Overeenkomst(en): de tussen HeyHo en Huurder aangegane Huurovereenkomst(en), waarop de Verhuurvoorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn.
 5. Huurovereenkomst(en): tussen HeyHo en de Huurder te sluiten c.q. gesloten overeenkomst(en) waarbij HeyHo tegen betaling door de Huurder van een tussen partijen overeengekomen Huurprijs voor bepaalde tijd aan de Huurder één of meerdere Huurobjecten in gebruik afstaat.
 6. Order: de door een Huurder aan HeyHo gegeven opdracht, bestelling of reservering tot huur van een Huurobject.
 7. Orderbevestiging: op schrift en/of via de e-mail gestelde aanvaarding van de Order door

HeyHo aan de Huurder.

 1. Huurprijs: het totaalbedrag dat op basis van de Overeenkomst door Huurder aan HeyHo verschuldigd is.
 2. Betalingsverplichting: de Huurprijs en al hetgeen Huurder aan financiële verplichtingen aan Verhuurder verschuldigd is op grond van de Huurovereenkomst.
 3. Huurobject: de door HeyHo aan Huurder in huur gegeven roerende zaak.
 4. Gebrek(en): een aan HeyHo toe te rekenen mankement of defect aan het Huurobject, dat reeds vóór levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering ligt, waardoor het Huurobject niet (naar behoren) functioneert.
 5. Dagwaarde: de nieuwprijs van het Huurobject per schadedatum/ datum vermissing, verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van het verloren gegane Huurobject.

1.2 Als verzenddatum van geschriften geldt de datum op het poststempel of de maildatum. Indien geen dergelijke datum is vermeld of aangetoond kan worden, en er bestaat een geschil over de tijdigheid van de verzending, gelden de geschriften als niet tijdig verzonden.
Artikel 2: Toepasselijkheid 

 

2.1 De Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan door HeyHo met de Huurder en/of alle aanbiedingen en offertes die HeyHo uitbrengt ten behoeve van het aangaan van een Overeenkomst met de Huurder. Met name zijn de Verhuurvoorwaarden van toepassing op door HeyHo aangegane Huurovereenkomsten, waaronder ook het eventueel transport en de levering van het Huurobject wordt verstaan. 

2.2 Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Huurvoorwaarden aan de Huurder beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de Huurvoorwaarden bij HeyHo zijn in te zien en zij op verzoek van de Huurder zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3 Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van de Verhuurvoorwaarden langs elektronische weg aan de Huurder ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Huurder op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Verhuurvoorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Huurder langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.4 Indien de Huurder met betrekking tot de Overeenkomst zou verwijzen naar andere algemene voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af. 

2.5 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst en/of enige bepaling uit de Verhuurvoorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door HeyHo wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de Huurder daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige Overeenkomsten. 

2.6 De Huurder met wie eenmaal met toepassing van deze Verhuurvoorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de Verhuurvoorwaarden op latere Overeenkomsten tussen Huurder en HeyHo.

 

Artikel 3: Aanbod

 

3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend en niet bindend.

3.2 Een aanbod is geldig voor de duur zoals genoemd in het aanbod. Als geen duur is genoemd, is het aanbod geldig voor de duur van 30 dagen na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt.

3.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op gedane aanbiedingen binden HeyHo alleen, indien deze door HeyHo schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.

3.4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden HeyHo niet. 

3.5 Alle opgaven, afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. 

3.6 Voor door fabrikanten en/of importeurs verstrekte gegevens, aanvaardt HeyHo geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid daarvan.

 

Artikel 4: Totstandkoming en inhoud van de Overeenkomst

 

4.1 Een Order kan enkel geplaatst worden via de website van HeyHo, www.heyho.nl

4.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand op het moment waarop de Orderbevestiging door HeyHo is verzonden of op andere wijze (al dan niet langs elektronische weg) is aanvaard door HeyHo. Eventuele wijzigingen/aanvullingen op een Overeenkomst, alsmede acceptatie daarvan dienen schriftelijk plaats te vinden dan wel schriftelijk te worden bevestigd.

4.3 Voor zover Huurder, voordat de Overeenkomst tot stand is gekomen, enige prestatie verricht en/of voorbereidingen treft, in de kennelijke verwachting of veronderstelling dat een Overeenkomst tot stand zal komen of is gekomen, doet Huurder dat voor eigen rekening en risico.

4.4 De Orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten Overeenkomst volledig en juist weer te geven. 

4.5 De Huurder wordt geacht met de inhoud van de Orderbevestiging en de Huurvoorwaarden in te stemmen, tenzij Huurder binnen 3 dagen na dagtekening van de Orderbevestiging schriftelijk aan HeyHo laat weten dat zij zich niet met de inhoud kan verenigen. Na deze termijn kan de Order / Overeenkomst niet meer kosteloos worden aangepast, ontbonden of geannuleerd, tenzij HeyHo schriftelijk met een verzoek tot aanpassing, ontbinding of annulering instemt. Alsdan wordt maximaal de Huurprijs gelijkstaande aan de minimale Huurperiode van 24 uur in rekening gebracht bij Huurder.

4.6 Een Order kan in elk geval niet (meer) worden herroepen c.q. geannuleerd indien HeyHo is overgegaan tot feitelijke uitvoering van de Overeenkomst. Onder feitelijke uitvoering wordt tevens verstaan het aanmelden van het Huurobject bij de bezorgdienst.

4.7 HeyHo heeft het recht een Order zonder opgave van redenen te weigeren.

4.8 Geringe afwijkingen van de Overeenkomst door HeyHo zijn toelaatbaar, indien en voor zover Huurder vóór totstandkoming van de Overeenkomst geen schriftelijk gestelde opgave heeft gedaan van voor haar essentiële vereisten en voor zover de door HeyHo te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.

4.9 Slechts indien Huurder aantoont dat het Huurobject zodanig afwijkt van de Overeenkomst, dat Huurder in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft Huurder het recht om de overeenkomst te ontbinden. HeyHo is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden (zie artikel 9 voor de aansprakelijkheid van HeyHo). 

 

Artikel 5: Huurperiode

 

5.1 De huurperiode (vastgesteld in uren) vangt aan op de datum zoals is overeengekomen, op het tijdstip waarop HeyHo het gehuurde op de overeengekomen locatie (de door Huurder in de Order aangegeven locatie) ter beschikking heeft gesteld, voor een periode van minimaal 24 uur. Het tijdstip is het moment waarop de bezorgdienst aan HeyHo bevestigt dat het Huurobject bij Huurder is afgeleverd of het Huurobject is afgehaald bij een postpunt van de bezorgdienst.

5.2 Huurder kan op het moment van het plaatsen van de Order een einddatum aangeven. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is deze overeengekomen einddatum indicatief. De afmelding van het Huurobject via de website van HeyHo (www.heyho.nl) mag zowel eerder als later dan de overeengekomen einddatum worden gedaan. De Huurder hoeft voorafgaand aan de overeengekomen einddatum geen verlenging bij HeyHo aan te vragen indien zij verlenging wenst. 

5.3 Na afmelding van het Huurobject via de website van HeyHo, zorgt HeyHo er voor dat het afgemelde Huurobject op een overeengekomen dag (het tijdvak waarbinnen het Huurobject zal worden afgehaald wordt een dag vooraf aan Huurder doorgegeven) op de overeengekomen locatie wordt opgehaald. De Huurder kan er ook voor kiezen om het Huurobject in te leveren bij een postpunt van de ophaaldienst.

5.4 De huurperiode (vastgesteld in uren) eindigt op het tijdstip dat Huurder het Huurobject afgeeft bij de desbetreffende ophaaldienst of het postpunt (het tijdstip wordt bevestigd na het inscannen voor retour door de ophaaldienst of het postpunt), met dien verstande dat de minimale huurtermijn 24 uur is en Huurder het afgemelde Huurobject op het overeengekomen tijdstip bij de ophaaldienst (die het Huurobject op de overeengekomen locatie komt ophalen) heeft ingeleverd of heeft ingeleverd bij een postpunt van de bezorgdienst.  

5.5 Indien de Huurder het afgemelde Huurobject op de overeengekomen dag niet bij de ophaaldienst of bij een postpunt van de ophaaldienst inlevert, dan wel het gestelde in artikel 8.2 zich voordoet (diefstal), wordt, na constatering hiervan door HeyHo, aan Huurder de mogelijkheid geboden om het Huurobject alsnog te retourneren, dan wel alsnog aangifte te doen van diefstal. De huurperiode eindigt alsdan niet op het moment van afmelding. De huurperiode zal verlengd worden tot de dag dat het Huurobject alsnog is geretourneerd, dan wel bij diefstal op het tijdstip als omschreven in artikel 8.3. HeyHo is alsdan gerechtigd de eventuele afvoerkosten per extra transport bij Huurder in rekening te brengen. Indien Huurder het Huurobject na de mogelijkheid te zijn geboden om alsnog te retourneren dan wel aangifte van diefstal te doen, niet heeft geretourneerd / geen aangifte heeft gedaan is Huurder in verzuim. Naast de Huurprijs is Huurder in dit geval tevens de Dagwaarde van het niet-geretourneerde Huurobject aan HeyHo verschuldigd.

5.6 Een gedeelte van een uur wordt als een volle gerekend. Ook uren op zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende feestdagen worden in rekening gebracht. 

5.7 Indien er sprake is van meerdere Huurobjecten op dezelfde Overeenkomst, kan er ook per (aantal) artikelen worden afgemeld (gedeeltelijke afmelding). De hiermee gemoeide afvoerkosten per extra transport komen voor rekening van Huurder. Voor de resterende Huurobjecten blijft de huur doorlopen totdat de huurtermijn wordt beëindigd op de in

artikel 5.4 omschreven wijze.

 

Artikel 6: Aflevering en risico

 

6.1 Levering van het Huurobject vindt plaats door bezorging van het Huurobject door HeyHo op de overeengekomen locatie. Dit is het door Huurder in de Order opgegeven adres of een postpunt van de bezorgdienst. Het Huurobject wordt door HeyHo uitsluitend aan de voordeur afgeleverd.

6.2 Levering van het Huurobject vindt plaats op de datum zoals overeengekomen. HeyHo geeft uiterlijk de dag voorafgaand aan de levering het tijdvak (dagdeel) door waarbinnen de bezorgdienst het Huurobject aan de Huurder zal leveren of het Huurobject kan worden afgehaald bij een postpunt van de bezorgdienst. Exacte tijdstippen kunnen niet worden ingepland.  

6.3 Indien de bezorging vertraging ondervindt, heeft de Huurder het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Aan de ontbinding vanwege vertraging kunnen kosten voor Huurder verbonden zijn, indien de aan de ontbinding ten grondslag liggende vertraging klein is. Of een vertraging klein is wordt per geval door HeyHo beoordeeld. Overschrijding van een termijn geeft de Huurder echter geen recht op schadevergoeding. Eventuele vertraging in de bezorging als gevolg van een foutief opgegeven adres, komt voor rekening van Huurder. HeyHo is alsdan gerechtigd om de hieruit voortvloeiende bezorgingskosten, bij Huurder in rekening te brengen.

6.4 HeyHo is bevoegd in gedeelten te leveren dan wel te wachten met levering tot de gehele Order gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover met de Huurder overleg worden gevoerd. In geval van levering in gedeelten is HeyHo bevoegd de reeds geleverde zaken steeds direct te factureren.

6.5 Het Huurobject wordt geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de Huurder op het moment dat het Huurobject op de overeengekomen locatie aan Huurder is afgeleverd.

6.6 Het Huurobject wordt geacht in goede staat en conform de Overeenkomst aan

Huurder te zijn afgeleverd. De staat van het Huurobject ten tijde van de

huuringangsdatum wordt neergelegd in een opnamestaat. Bij het in ontvangst nemen

van het Huurobject, althans onverwijld daarna, dient Huurder het Huurobject op

deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien Huurder daarbij

Gebreken ontdekt, dient hij deze onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 12 uur na

in ontvangst name van het Huurobject, via de website van HeyHo (www.heyho.nl). Bij gebreke daarvan maakt Huurder hoe dan ook geen aanspraak op vervanging van het Huurobject of teruggave / vermindering van de Huurprijs alsmede ontbinding van de Overeenkomst of vergoeding van schade (zie ook artikel 9).

6.7 Gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en ook niet hierbij ontdekt hadden behoren te worden, moeten door Huurder onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 12  uur na ontdekking hiervan aan HeyHo ter kennis worden gebracht, op dezelfde wijze als in het voorgaande lid vermeld.

6.8 Het bezorgen van het Huurobject wordt in tijdvakken gepland tussen 08.00 uur en 18.00 uur. 

6.9 De Huurder dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de inontvangstneming van het Huurobject. Indien bij levering niemand aanwezig is, heeft HeyHo het recht om het Huurobject mee terug te nemen. De Huurder zal alsdan de transportkosten verschuldigd zijn. Tevens verkeert Huurder vanaf dat moment terstond in verzuim en is HeyHo gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden. HeyHo kan, na overleg met Huurder, echter ook het Huurobject afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal en/of de overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op Huurder uitdrukkelijk de bewijslast hiertoe.

 

Artikel 7: Verplichtingen van Huurder

 

7.1 Huurder is verplicht het Huurobject correct en slechts overeenkomstig de bepalingen van deze Overeenkomst te gebruiken. In het bijzonder rust op de Huurder de verplichting om:

 1. het Huurobject overeenkomstig de veiligheids- en bedieningsvoorschriften die bij aflevering zijn overhandigd te behandelen. Personeel van Huurder, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van Huurder het Huurobject bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij het Huurobject aanwezige veiligheids- en bedieningsvoorschriften en volgens dezen te handelen. Tevens staat Huurder ervoor in dat alle personen die het Huurobject bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening;
 2. het Huurobject slechts voor die doeleinden te gebruiken waarvoor het bestemd is;
 3. het Huurobject niet zonder schriftelijke toestemming van HeyHo onder te verhuren, weder te verhuren en/of beschikbaar te stellen aan derden;
 4. aanspraken van derden op het Huurobject af te wijzen en HeyHo hiertegen te vrijwaren;
 5. HeyHo te allen tijde toegang tot het Huurobject te verschaffen;
 6. geen veranderingen aan het Huurobject aan te brengen;
 7. het dagelijks onderhoud aan het gehuurde te verrichten. Indien de vereiste deskundigheid ontbreekt, dient de hulp te worden ingeroepen van HeyHo en zijn de kosten voor rekening van Huurder. Het door de Huurder zelf verrichten van reparaties aan het Huurobject is niet toegestaan. Tenzij anders overeengekomen, is Huurder, bij verhuringen van een dermate lange termijn dat onderhoud door HeyHo aan het Huurobject noodzakelijk is, de onderhoudskosten aan HeyHo verschuldigd. De Huurder blijft de huurprijs verschuldigd gedurende de periode dat het onderhoud door HeyHo plaatsvindt;
 8. er zorg voor te dragen, dat het Huurobject niet toegankelijk is voor onbevoegden;
 9. alle redelijke maatregelen te nemen ter voorkoming van beschadiging en/of vermissing en/of diefstal van het Huurobject;
 10. na afmelding van het Huurobject het Huurobject schoon, in goede staat en conform de voorschriften in deze Overeenkomst aan HeyHo te retourneren;
 11. alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het Huurobject door Huurder of derden, te zullen vergoeden.
 12. indien van toepassing, er op haar kosten voor zorg te dragen dat zij, tijdig vóór de levering van het Huurobject, beschikt over de benodigde vergunningen en goedkeuringen.
 13. het Huurobject niet in een asbestomgeving te gebruiken of met asbest in aanraking te laten komen. HeyHo zal het retour van Huurobjecten die in een dergelijke omgeving zijn gebruikt, dan wel waarvan het vermoeden bestaat dat deze verontreinigd zijn met asbest, niet accepteren en is in dat geval gerechtigd om de Dagwaarde van de Huurobjecten bij Huurder in rekening te brengen. Daarnaast is HeyHo gerechtigd om alle overige directe en/of indirecte schade op Huurder te verhalen. 

 

Artikel 8: Schade en verlies

 

8.1 Schade aan het Huurobject, veroorzaakt binnen de periode waarin de Huurder voor het Huurobject verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan ervan, aan HeyHo te worden gemeld.

8.2 In geval van diefstal en/of vermissing van het Huurobject is Huurder verplicht dit binnen 12 uur na ontdekking aan HeyHo te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is Huurder verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan HeyHo te overleggen.

8.3 In afwijking van het in artikel 5.4 gestelde geldt, voor zover het, het ontvreemde Huurobject betreft, in dit geval de datum waarop Huurobject (vermoedelijk) is ontvreemd, zoals vermeld in het proces-verbaal, als einddatum van de huurperiode. Voor eventuele overige Huurobjecten op dezelfde Overeenkomst blijft de huur doorlopen tot de huurtermijn wordt beëindigd op de in artikel 5.4 omschreven wijzen. Dit laatste geldt eveneens bij vermiste Huurobjecten, doch als einddatum van de huurperiode heeft alsdan te gelden het moment van melding van de vermissing aan HeyHo.

8.4 Indien de Huurder verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan HeyHo te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering.

8.5 Bij diefstal, vermissing of (economische) total loss van het Huurobject, verplicht Huurder zich de schade aan HeyHo te vergoeden tegen de Dagwaarde. 

8.6 In geval er sprake is van schade (waaronder beschadiging en/of bevuiling) waarbij herstel van het Huurobject nog mogelijk is, verplicht Huurder zich tot vergoeding van de reparatie- en/of reinigingskosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan of diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het Huurobject. Daarnaast blijft Huurder aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door HeyHo geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: expertisekosten, omzet- en/of winstderving, enz.). 

8.7 Voor vermiste zaken, waarvoor door HeyHo reeds de Dagwaarde aan Huurder is doorbelast en die later alsnog door Huurder wordt gevonden en geretourneerd, is Huurder de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door HeyHo in mindering gebracht op de aan Huurder te retourneren vergoeding van de Dagwaarde.

8.8 De door of namens HeyHo gemaakte expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde, komen rechtstreeks voor rekening van Huurder. Huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van Huurder wordt uitgevoerd, door een door HeyHo aangewezen erkend expertisebureau, indien dit door HeyHo wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door HeyHo.

8.9 Huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het Huurobject schuld heeft. Huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het Huurobject, gezien het feit dat de Huurder een plicht tot teruggave heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde.

8.10 In alle bovenstaande gevallen is Huurder (tevens) gehouden tot betaling van de huur over de huurperiode.

8.11 Het Huurobject is door HeyHo niet verzekerd. Huurder dient zelf een verzekering af te sluiten die alle bovenstaande risico’s dekt.

8.12 HeyHo verklaart dat er ten behoeve van WAM-plichtige objecten een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, welke voldoet aan de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen. Voor rekening van Huurder, die HeyHo dient te vrijwaren, komt evenwel:

- schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed, doch terzake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking geldt. Dit doet zich bijvoorbeeld voor, indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade;

- het in de verzekeringspolis genoemde eigen risico;

- schade aan bovengrondse en ondergrondse leidingen of kabels en/of de daardoor veroorzaakte gevolgschade.

- boetes, bekeuringen en/of kosten voor HeyHo, die voortvloeien uit het door Huurder (of diens personeel/ hulppersonen / andere personen waarvoor zij verantwoordelijk is) op de openbare weg rijden met niet-gekentekend (WA(M)-plichtig) werkmaterieel;

- schade die onder de wettelijk toegestane uitsluitingen valt.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid HeyHo

 

9.1 HeyHo garandeert dat het Huurobject voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs mogen worden gesteld. Indien het Huurobject hieraan niet voldoet en Huurder heeft voldaan aan hetgeen in artikel 6.6 en/of 6.7 is vermeld, zal HeyHo deze binnen redelijke termijn na retournering ervan met opgave van de klacht, naar keuze van HeyHo, vervangen voor een gelijkwaardig Huurobject of de Huurprijs terug betalen.

9.2 Iedere andere aansprakelijkheid van HeyHo is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade, aan zaken en personen van Huurder, veroorzaakt door een aantoonbaar Gebrek aan het Huurobject of door opzet of grove schuld van HeyHo. Tevens is de aansprakelijkheid van HeyHo beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet- en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.3 De aansprakelijkheid van HeyHo kan nimmer de Huurprijs (met een maximum van het bedrag ter hoogte van één huurtermijn van 4 weken bij lange termijnverhuringen) te boven gaan, tenzij en voor zover op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.

9.4 Huurder zal HeyHo vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met het Huurobject. 

9.5 Op Huurder rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te nemen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.

9.6 In geval van schade, als bedoeld in artikel 9.2, of een gebeurtenis waaruit voor Huurder naar redelijke verwachting schade als bedoeld in artikel 9.2 zal voortvloeien, dient Huurder dit binnen 12  uur na het ontstaan ervan aan HeyHo te melden op dezelfde wijze als in artikel 6.6 staat vermeld. In deze schademelding wordt tevens de vermoedelijke schadehoogte aangegeven en aan HeyHo de mogelijkheid geboden om binnen een redelijke termijn een (contra-/ tegensprekelijke) expertise te laten uitvoeren. Voornoemde redelijke termijn bedraagt ten minste 2 weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de schademelding door HeyHo.

9.7 Ieder vorderingsrecht van Huurder jegens HeyHo, betrekking hebbend op schade als bedoeld in artikel 9.1 en/of 9.2, vervalt indien:

 1. de schade en/of de Gebreken niet binnen de respectievelijk in artikel 6.6 / 6.7 of artikel 9.6 gestelde termijn en/of niet op de daar aangegeven wijze aan HeyHo ter kennis zijn gebracht;
 2. Huurder geen/onvoldoende medewerking aan HeyHo verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
 3. Huurder het Huurobject niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of indien zij het Huurobject heeft gebruikt of behandeld onder, voor de zaken, ongeschikte omstandigheden;
 4. Huurder, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming van HeyHo aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren;
 5. Het Huurobject na ontdekking van de Gebreken als bedoeld in artikel 6.6 in gebruik wordt genomen, of indien na ontdekking als bedoeld in artikel 6.7 het gebruik van het Huurobject wordt voortgezet.
 6. aan HeyHo geen mogelijkheid tot (contra-/ tegensprekelijke) expertise is geboden, zoals bedoeld in artikel 9.6.

9.8 Alle vorderingen tot vergoeding van schade van Huurder jegens HeyHo vervallen twaalf maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, behoudens voor zover het schade betreft die conform het in dit artikel bepaalde tijdig aan HeyHo is gemeld.

 

Artikel 10: Retourbezorging en risico

 

10.1 Na de afmelding via de website van HeyHo, zorgt HeyHo er voor dat het afgemelde Huurobject op een overeengekomen dag op de overeengekomen locatie wordt opgehaald of door Huurder kan worden afgeleverd (postpunt). De Huurder blijft tot het moment dat het afgemelde Huurobject aan de ophaaldienst is meegegeven, verantwoordelijk voor het Huurobject en derhalve ook aansprakelijk voor schade, bevuiling, vermissing en/of diefstal (als nader omschreven in artikel 8). 

10.2 Huurder dient er zorg voor te dragen dat het afgemelde Huurobject dagelijks tussen 8:00 en 18:00 uur, door HeyHo op de overeengekomen locatie kan worden opgehaald of door Huurder kan worden afgeleverd bij een postpunt.

10.3 Huurder dient ervoor te zorgen dat er gedurende de hierboven vermelde termijn iemand aanwezig is voor teruggave van het Huurobject. Indien bij het afhalen niemand aanwezig is, is de huurperiode niet geëindigd op het moment van afmelding en zal de huurperiode verlengd worden tot de dag dat het Huurobject in het bezit van HeyHo is gekomen. HeyHo is alsdan tevens gerechtigd de afvoerkosten per extra transport bij Huurder in rekening te brengen. Hetzelfde geldt indien Huurder verzuimt het Huurobject af te leveren bij een postpunt.

10.4 Op Huurder rust de bewijslast dat hij het Huurobject aan de ophaaldienst heeft meegegeven of heeft ingeleverd bij een postpunt. Indien een geschil ontstaat over de vraag of het Huurobject in goede staat of het juiste aantal door Huurder aan de ophaaldienst is meegegeven of is ingeleverd bij een postpunt, rust tevens op Huurder de bewijslast hieromtrent. Huurder dient de door de ophaaldienst of het postpunt afgegeven ontvangstbevestiging van het Huurobject aldus goed te bewaren.

10.5 Het Huurobject dient, indien van toepassing, gesorteerd, gereinigd, geordend en/of gestapeld, aan de ophaaldienst te worden meegegeven. Het Huurobject dient aan de voordeur gereed te staan. Bij gebreke hiervan, komen de kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van Huurder.  

10.6 Het Huurobject wordt na retournering ter bedrijf door HeyHo gecontroleerd. Het meenemen van het Huurobject door de ophaaldienst is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als er vervuiling/verontreiniging of onjuiste verpakking is vastgesteld, is de controle door HeyHo bindend, en zullen de kosten hiervan aan Huurder worden doorbelast. 

10.7 Indien bij voornoemde controle schade aan het Huurobject wordt geconstateerd, wordt Huurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In deze schademelding zal een termijn worden gesteld waarbinnen de beschadigde zaak voor Huurder ter beschikking wordt gehouden ten behoeve van een (contra-/ tegensprekelijke) expertise. Na verloop van deze termijn wordt tot reparatie of vervanging overgegaan en worden alle kosten als bedoeld in artikel 8.5 of 8.6 aan Huurder doorbelast. Indien Huurder geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot contra-/ tegensprekelijke expertise, is de schadevaststelling door HeyHo bindend.

10.8 Indien schade wordt geconstateerd die niet vooraf door Huurder conform artikel 8.1 is gemeld, wordt naast de daadwerkelijke kosten een opslag van € 25, exclusief btw gehanteerd.

 

Artikel 11: Vervoer

 

11.1 Huurder draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door haarzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het Huurobject. Huurder is verplicht het Huurobject te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de

zaken en de wijze van transport. Dit geldt eveneens voor Huurder die Huurobjecten door HeyHo aangeleverd krijgt in containers, maar zelf voor het lossen en weer laden zorg draagt. De Huurobjecten dienen zorgvuldig geladen te worden, zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading. 

 

Artikel 12: Betaling

 

12.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de door Huurder verschuldigde Huurprijs (via één van de betaalopties) achteraf te worden betaald. Huurder is gehouden de Betalingsverplichting op het overeengekomen tijdstip en de overeengekomen wijze volledig aan HeyHo te voldoen.

12.2 De Huurprijs wordt vastgesteld (en gefactureerd) na afloop van de huurperiode van de Overeenkomst op basis van het daadwerkelijk aantal verhuurde uren. Dit heeft ook te gelden indien er door de Huurder bij de Order is gekozen voor een einddatum. Deze einddatum is indicatief. Indien er sprake is van meerdere Huurobjecten op dezelfde Overeenkomst, geldt dat de Huurprijs wordt vastgesteld en gefactureerd na retournering van alle Huurobjecten op die Overeenkomst. Huurder ontvangt derhalve één factuur per Order, tenzij er sprake is van een verhuur gedurende een langere termijn van minimaal 4 weken. Bij verhuur gedurende een langere termijn van minimaal 4 weken, wordt de Huurprijs per 4 weken aan HeyHo achteraf betaald.

12.3 Bij betaling op rekening dient de Huurprijs binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, zonder enig recht op korting of verrekening. De termijn voor bezwaar tegen een factuur verstrijkt 10 dagen na factuurdatum. 

12.4 Bij betaling per bank of giro dient de betaling te geschieden op een door HeyHo aan te wijzen rekening. Een girale betaling geldt slechts dan als tijdig verricht, indien de

verschuldigde Huurprijs uiterlijk op de daarvoor overeengekomen datum is bijgeschreven op

de bank- of girorekening in de vorige zin bedoeld.

12.5 HeyHo biedt de betaaloptie betaling achteraf aan via AfterPay. Indien de Huurder voor deze betaalmogelijkheid kiest, worden de rechten ten aanzien van het voor zijn Order verschuldigde bedrag door HeyHo overgedragen aan AfterPay en gelden de betalingsvoorwaarden van AfterPay welke zijn in te zien op de website van AfterPay onder deze link: https://www.afterpay.nl/nl/algemeen/betalen-met-afterpay/betalingsvoorwaarden

12.6 Huurder is niet bevoegd tot verrekening, korting, aftrek dan wel opschorting van de nakoming van de op haar rustende Betalingsverplichting. Daarnaast komt aan Huurder geen retentierecht toe op de Huurobjecten die zij onder zicht heeft.

12.7 Indien en voor zover HeyHo de Betalingsverplichting niet uiterlijk op de

overeengekomen vervaldatum geheel heeft ontvangen, is Huurder, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim. 

12.8 Zodra Huurder ten aanzien van enige Betalingsverplichting in gebreke is, worden alle vorderingen van HeyHo direct opeisbaar en is Huurder gehouden de wettelijke           (handels-)rente - een gedeelte van een maand als een maand gerekend - over het totale opeisbare bedrag aan HeyHo te betalen. Daarenboven komen alle schaden en kosten in verband met te nemen incassomaatregelen voor rekening van Huurder, zowel betreffende interne kosten, buitengerechtelijke alsook gerechtelijke kosten met een minimum van 15% van het opeisbare bedrag of € 300,- wanneer 15% een lager bedrag oplevert dan € 300,-. 

12.9 Betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien Huurder meerdere facturen onbetaald laat strekt een betaling, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de op één na oudste factuur, enzovoort.

12.10 Tevens heeft HeyHo, indien Huurder haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, voor zover mogelijk cumulatief, het recht tot/op:

 1. opschorting van de uitvoering van die Overeenkomst en/of daarmee direct samenhangende Overeenkomsten, totdat betaling voldoende is zeker gesteld;
 2. gehele of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van die overeenkomst en de daarmee samenhangende Overeenkomsten, zonder dat HeyHo tot enige schadevergoeding is gehouden;
 3. vergoeding van de door HeyHo geleden schade.

12.11 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie of ondercuratelestelling van Huurder, zullen alle Overeenkomsten met Huurder zijn ontbonden, tenzij Huurder HeyHo binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel van) (een) betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dit geval is HeyHo, zonder, ingebrekestelling, gerechtigd de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de HeyHo verder toekomende rechten.

12.12 In elk van de in lid 13 en 14 genoemde gevallen, zijn alle vorderingen van HeyHo op Huurder direct en in hun geheel opeisbaar, is de Huurder gehouden tot onmiddellijke teruggave van de Huurobjecten en heeft HeyHo het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van Huurder en deze te betreden, om de betreffende Huurobjecten in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door HeyHo geleden schade komen voor rekening van Huurder.

12.13 Er behoeft geen waarborgsom te worden betaald. Wel is HeyHo bij achteraf betaling gerechtigd om vooraf een creditcheck uit te voeren. Indien daaruit een negatief oordeel volgt, heeft HeyHo het recht vooruitbetaling van Huurder te verlangen, bij gebreke waarvan HeyHo niet tot verhuur zal overgaan.

 

Artikel 13: Overmacht

13.1 Indien HeyHo, wegens overmacht, enige verplichting jegens Huurder niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur van de overmachttoestand, met een maximum van twee maanden. Na deze twee maanden hebben beide partijen het recht de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, in schrift te ontbinden.

13.2 HeyHo is niet tot enige schadevergoeding jegens Huurder gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen.

13.3 Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van HeyHo die van zodanige aard is, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van HeyHo gevergd kan worden. Hieronder wordt mede verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen,

verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van HeyHo, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

 

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 

14.1 De Huurobjecten blijven te allen tijde eigendom van HeyHo, ongeacht de duur van de Overeenkomst. Indien Huurder zich opzettelijk het Huurobject toe-eigent, is er sprake van verduistering. 

14.2 Huurder is, behoudens schriftelijke toestemming van HeyHo, niet gerechtigd het Huurobject te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.

14.3 Huurder zal HeyHo onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien het Huurobject in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) het Huurobject. Indien Huurder kennis draagt van een mogelijk beslag op de zaak, dient hij HeyHo hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal Huurder aan HeyHo op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar het betreffende Huurobject zich bevindt.

14.4 Bij beslag op (een deel van) het Huurobject, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van Huurder, zal Huurder de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator, onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms)rechten van HeyHo.

14.5 Indien er goede grond bestaat dat Huurder haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is Huurder verplicht op het eerste verzoek van HeyHo terstond genoegzame en in de door HeyHo gewenste vorm zekerheid te stellen (waaronder het alsnog betalen van een waarborgsom) en deze zonodig aan te vullen door nakoming van al haar verplichtingen. Zolang Huurder daaraan niet heeft voldaan, is HeyHo gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. 

14.6 Indien Huurder aan het verzoek, als bedoeld in lid 5, niet binnen 8 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, is artikel 12.12 van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 15: Slotbepalingen; toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

15.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Verhuurvoorwaarden of van Overeenkomsten, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. HeyHo en Huurder zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

15.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met HeyHo gesloten Overeenkomst, zullen naar keuze van HeyHo worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, onder exclusieve toepassing van het Nederlandse recht.

15.3 HeyHo behoudt zich het recht voor Huurder in het arrondissement te dagvaarden alwaar zij haar statutaire zetel of kantoor houdt. 

15.4 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich hebben ingespannen een geschil onderling te regelen.

Sluiten Hey,